วันพุธที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2551

การเตรียมงานเพื่อรองรับการประเมิน

การเตรียมงานเพื่อรองรับการประเมินด้านที่ 3
3. ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียนการสอน

3.1 ผลการปฏิบัติงาน
เขียนรายงานผลงานย้อนหลัง 2 ปี ติดต่อกัน จำนวน 5/10 หน้า (ชำนาญการพิเศษ / 20-50 หน้า (เชี่ยวชาญ) ตามแบบ วฐ 2/1

เกณฑ์การประเมิน/การให้คะแนน ผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 2 ปี ติดต่อกัน (กรรมการคณะที่ 2)
รายการที่ประเมิน (ชำนาญการพิเศษ 100/65 เชี่ยวชาญ100/70)
1. ผลงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ
2. ผลงานตามลักษณะที่ปฏิบัติ
3. ผลงานที่เกิดกับผู้เรียน
4. ผลงานที่เกิดกับสถานศึกษาและชุมชน

*** การจัดรูปแบบการพิมพ์ 5-10 หน้า = ตั้งค่าหน้ากระดาษ ขอบซ้าย 1.5 นิ้ว
ขอบบน/ขอบล่าง/ขอบขวา 1.0 นิ้ว

***การจัดรูปแบบการพิมพ์รายงาน 5 บท = ตั้งค่าหน้ากระดาษ ขอบซ้าย / ขอบบน 1.5 นิ้ว
ขอบขวา / ขอบล่าง 1.0 นิ้ว * หน้าบทใหม่ทุกบท ขอบบน เว้น 2.0 นิ้ว


การเขียนปกรายงานผลงานย้อนหลัง 2 ปี ติดต่อกัน

รายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
(ตามแบบ วฐ 2/1)

โดย
นาง..........................
ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

แนวการเขียนรายงาน ( 3. การรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่)
หัวข้อที่ควรรายงาน -แนวทางการเขียนรายงาน
1. ผลงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบตามมาตรฐานวิทยฐานะ (20 คะแนน)
ควรเขียนประมาณ *1-2 หน้า (ชกพ) * 5-8 หน้า (ชช)
- รายงานการจัดการเรียนการสอนย้อนหลัง 2 ปี
- การส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน
- การปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียน
- การประสานงานกับผู้ปกครอง/ชุมชน/สถานประกอบการ เพื่อร่วมพัฒนาผู้เรียน
- การบริการสังคมด้านวิชาการ
- การปฏิบัติหน้าที่อื่น
2. ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งและคุณภาพการปฏิบัติงานมาตรฐานวิทยฐานะ ได้แก่ 1) การจัดการเรียนรู้ 2) การพัฒนางานวิชาการ และ 3) คุณภาพการปฏิบัติงาน
(ควรเขียนประมาณ 4-6 หน้า/20-30 หน้า)
2.1) การจัดการเรียนรู้
1. วิเคราะห์หลักสูตร/มาตรฐานการเรียนรู้/ผู้เรียน
2. การจัดทำกำหนดการสอน
3. การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้
5. การวัดประเมินผล
6. การแก้ปัญหา/วิจัยชั้นเรียน
7. การบันทึกผลหลังสอน
8. การรายงานผลต่อผู้เรียน/ผู้บริหาร/ผู้ปกครอง
2.2) การพัฒนางานทางวิชาการ
1. จัดหา/พัฒนา/ประยุกต์ใช้สื่อ/นวัตกรรม
2. การใช้แหล่งการเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ผู้เรียนมีส่วนร่วมการเลือกใช้และประเมินผลการใช้แหล่งการเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. การสร้างเครือข่ายทางวิชาการ
2.3) คุณภาพการปฏิบัติงาน
1. ผลงานที่เกิดจากการใช้ความรู้ในการสอนหรือส่งเสริมผู้เรียน
2. ผลงานที่เกิดจากการจัดกิจกรรม
3. การพัฒนางานทางวิชาการที่ใช้ความคิดริเริ่ม ประยุกต์ วิเคราะห์ สังเคราะห์
สร้างองค์ความรู้
4. ผลงานที่แสดงถึงทักษะในการจัดการเรียนรู้
3. ผลงานที่เกิดกับผู้เรียน (ควรเขียนประมาณ 1-2 หน้า/ 6-8 หน้า)
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนตามมาตรฐาน
2. การแสวงหาความรู้ ความสนใจของผู้เรียน
3. ความสามารถ คิด วิเคราะห์
4. ทักษะการทำงาน/รักการทำงาน
5. มีคุณธรรม จริยธรรม
6. มีส่วนร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
7. มีมนุษย์สัมพันธ์/การแสดงออก
8. ปรับตัวเก่ง

3.2 ผลงานทางวิชาการ
คุณลักษณะสำคัญของผลงานทางวิชาการ (ชำนาญการพิเศษ 100)/ (เชี่ยวชาญ 100)
1. ด้านคุณลักษณะผลงานทางวิชาการ 50 / 50
1.1 รูปแบบ (ถูกต้องตามหลักวิชาการ) 15 / 15
1.2 เนื้อหาสาระ (สมบูรณ์ ครบถ้วน) 20 / 20
1.3 ความคิดริเริ่ม 10 / 10
1.4 การพิมพ์/จัดทำรูปเล่ม/อ้างอิง 5 / 5

2. ด้านประโยชน์ 50 / 50
2.1 ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ 15 / 15
2.2 ต่อผู้เรียน/ ครู/ ชุมชน/โรงเรียน 25 / 25
2.3 การเผยแพร่ 10 / 10
คะแนนเต็ม/เกณฑ์ (100/65) / (100/70)

เกณฑ์การตัดสิน (3.1 + 3.2) (70) / ( 75)

ไม่มีความคิดเห็น: